Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

http://minstroy.kalmregion.ru/spetsialnye-proekty/proekt-bezopasnye-i-kachestvennye-avtomobilnye-dorogi/